طراحی بوم خانه توریستی

طراحی بوم خانه توریستی درون راسته بازار اصفهان با رویکرد تعاملات اجتماعی درون کالبد بافت


بـا توجـه بـه رابطـه متقـابـل توســـعـه گردشـــگری و بـاز زنـدهســـازی بـافـت هـای تـاریخی، بهرهبرداری از میراث فرهنگی و تاریخی درون بردارندهی منافع بسـیاری درون زمینه اقتصـادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی برای جوامع عرضــه کنندهی آنهمی باشــد. با توجه به ســابقه معماری ایران بافت های همگن وکهن هماهنگ با محیط هایی هم چون خانه ها، بازارها و میدان های با صلابت و استوار همراه با عناصر معماری به چشم می خورد. درون این پژوهش روش تحقیق حاصـل، از نظر هدف کاربردی بوده که درون آن روش های اسـتفاده بهینه از تعاملات اجتماعی درون بافت سـنتی بررسـی شـده و از نظر روش، توصـیفی می باشـد. ابزار و روش گردآوری ارائه پرسـشنامه با طراحی مجموعه سـؤالات بسـته برای مردم بومی منطقه و گردشـگران مراجعه کننده به این حوزه می باشـد، بررسـی نمونههای شـاخص و اسـتفاده از بانکهای اطلاعاتی برای جمعآوری اطلاعات درباره موضـوع پیش رو اسـتفاده شـده می باشـد. بسـتر سـازی برای توسعه، شکل گیری و احداث بوم خانه های توریسـتی درون راسـته بازار که خود تجلی گاه معماریسـ ت علاوه بر تقویت توریسـم، باع تعادل درون رشـد اقتصـادی پیرامون آن خواهد شـد. درون نتیجه ایجاد خانه های بوم گردی علاوه بر پاسـداشـت ارزش های بومی و ســنتی زمینه ای برای توســعه گردشــگری و بازارهای ســنتی با بهره گیری از تعاملات اجتمـاعی بیشـــتر را ایجـاد می نمـایـد، فضـــاهـا می تواننـد بـا القـائـات خود بر رفتـارهـای اجتمـاعی تـأثیر گـذارن د. قدرت ارتباطات علاوه بر کیفیت تجربی فضـایی، کیفیت زندگی اجتماعی درون شـهر را نیز مورد توجه قرار داده اسـ ت. قرار گیری مجموعه اقامتی درون راسـته بازار سـبب ایجاد تعامل اجتماعی بین اقشـار منطقه خواهد ش د که یکی از مهمترین نیازهای انس ان، نیاز به برقراری تعامل و ارتباط با س ایرین و عناص ر محیطی می باشـد. درون نتیجه متغیرهای مربوط به تأثیر گذاری اقامتگاه های بوم گردی بر توسـعه بازار به ترتیب توسـعه تعاملات اجتماعی مسـتقیم و ییر مسـتقیم، افزایش سـط آگاهی و اطلاعات مردم، افزایش نشـاط گردشـگران ،توجه به بناهای تاریخی و نگهداری از آن ها و افزایش امنیت و رونق کسب و کار بیشترین تأثیر را بر درون نظر گرفتن چنین مجموعه ای دارند.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:20 کیلوبایت
دانلود دمو


توجه:

- کاربران گرامی، بعد از خرید، می‌توانید تا یک هفته فایل خریداری شده را تست نمایید. در صورتی که هر گونه تفاوتی با توضیحات ارائه شده وجود داشته باشد، از بخش "گزارش تخلف" استفاده کنید و درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.
- در صورتی که سؤال تخصصی در مورد پروژه دارید، با فروشنده پروژه از بخش "فروشنده محصول" در تماس باشید.
- برای خرید نیاز به ثبت نام نمی باشد.

- شماهم میتوانید فایل های الکترونیکی خود را رایگان برای فروش قرار دهید.