نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل در رابطه

نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل در رابطه درک از بوروکراتیک بودن ساختار با طفره روی اینترنتی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد


این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی کانون کنترل در رابطه درک از بوروکراتیک بودن ساختار با طفره روی اینترنتی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد که مشتمل بر 600 نفر بودند ، که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 235 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش جهت بررسی متغیر درک از بوروکراتیک بودن ساختار از پرسشنامه جریس واندر وت (2010) ، جهت بررسی طفره وری اینترنتی از پرسشنامه لیم (2002) و جهت بررسی و تاثیر کانون کنترل از پرسشنامه استاندارد کرینک و همکاران (1984) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما و صاحبنظران موضوعی و روایی صوری توسط چند تن از اعضاء جامعه آماری تائید شد و پایایی سئوالات پرسشنامه به ترتیب با میزان 801/.، 883/. و 721/. بدست آمد. با بررسی های بعمل آمده و پس از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری که توسط نرم افزار warppls انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین درک از بوروکراتیک بودن ساختار با طفره روی اینترنتی با اثر تعدیل کننده کانون کنترل در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر رابطه بین دو متغیر درک از بوروکراتیک بودن ساختار و طفره روی اینترنتی بود.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:18 کیلوبایت
دانلود دمو


توجه:

- کاربران گرامی، بعد از خرید، می‌توانید تا یک هفته فایل خریداری شده را تست نمایید. در صورتی که هر گونه تفاوتی با توضیحات ارائه شده وجود داشته باشد، از بخش "گزارش تخلف" استفاده کنید و درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.
- در صورتی که سؤال تخصصی در مورد پروژه دارید، با فروشنده پروژه از بخش "فروشنده محصول" در تماس باشید.
- برای خرید نیاز به ثبت نام نمی باشد.

- شماهم میتوانید فایل های الکترونیکی خود را رایگان برای فروش قرار دهید.