پنج ابزار برتر در توسعه استراتژي

اين كتاب پنج ابزار ضروري براي توسعه استراتژي كسب و كار را تشريح مي كند. اين ابزارها را مي توان براي ايجاد استراتژي يك واحد تجاري يا يك سازمان بكار گرفت.


اين كتاب 5 ابزار ضروري براي توسعه موفق آميز استراتژي در سازمانها را تشريح مي كند بطوريكه بصورت قاعده مندي موفقيت و سود آينده آنها را تضمين كند . شما می توانید از این موارد به عنوان بخشی از تصمیم گیری و مشارکت در توسعه استراتژی تجاری سازمان خود استفاده کنید. اين كتاب 5 ابزار ضروري براي توسعه موفق آميز استراتژي در سازمانها را تشريح مي كند بطوريكه بصورت قاعده مندي موفقيت و سود آينده آنها را تضمين كند . شما می توانید از این موارد به عنوان بخشی از تصمیم گیری و مشارکت در توسعه استراتژی تجاری سازمان خود استفاده کنید. اين كتاب 5 ابزار ضروري براي توسعه موفق آميز استراتژي در سازمانها را تشريح مي كند بطوريكه بصورت قاعده مندي موفقيت و سود آينده آنها را تضمين كند . شما می توانید از این موارد به عنوان بخشی از تصمیم گیری و مشارکت در توسعه استراتژی تجاری سازمان خود استفاده کنید. اين كتاب 5 ابزار ضروري براي توسعه موفق آميز استراتژي در سازمانها را تشريح مي كند بطوريكه بصورت قاعده مندي موفقيت و سود آينده آنها را تضمين كند . شما می توانید از این موارد به عنوان بخشی از تصمیم گیری و مشارکت در توسعه استراتژی تجاری سازمان خود استفاده کنید.

فایل دمو

توضیحات دمو: ين كتاب 5 ابزار ضروري براي توسعه موفق آميز استراتژي در سازمانها را تشريح مي كند بطوريكه بصورت قاعده مندي موفقيت و سود آينده آنها را تضمين كند . شما می توانید از این موارد به عنوان بخشی از تصمیم گیری و مشارکت در توسعه استراتژی تجاری سازمان خود استفاده کنید. فهرست كتاب در قسمت دمو قابل رويت مي باشد.
حجم دمو:208 کیلوبایت
دانلود دمو