پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، حل جریان تراکم ناپذیر دوبعدی در بین ورودی و خروجی یک محفظه و محاسبه تابع جریان به کمک روش های گوس-سایدل، SOR و ADI


پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، حل جریان تراکم ناپذیر دوبعدی در بین ورودی و خروجی یک محفظه و محاسبه تابع جریان به کمک روش های گوس-سایدل، SOR و ADI

جریان سیال ایده آل تراکم ناپذیری به صورت دائم در بین ورودی و خروجی مخزن شکل زیر برقرار است.شکل خطوط جریان را در داخل محفظه تعیین کنید.

در این مساله هدف پیدا کردن جواب این معادله دیفرانسل بیضوی با استفاذه از روش های عددی گفته شده است.جواب مساله،شکل خطوط جریان را در داخل محفظه به دست می دهد.

فرض کنید که سطوح ورودی و خروجی برای عمق واحد،2/0 فوت و ابعاد مخزن 5*5 فوت مربع باشد.موقعیت ورودی و خروجی در شکل 5-1 نشان داده شده است. می خواهیم از روش های زیر استفاده کنیم.

الف-روش گوس-سایدل نقطه به نقطه

ب-روش گوس-سایدل خط به خط

ج-روش SOR نقطه به نقطه

د-روش SOR خط به خط

ه-روش ADI

فایل دمو

توضیحات دمو: صورت مساله پروژه مورد نظر در فایل ضمیه آمده است
حجم دمو:42 کیلوبایت
دانلود دمو