پروژه درس دینامیکی سیالات محاسباتی(CFD)، حل معادله ورتیسیتی و تابع جریان به کمک روش روش (اف-تی-سی-اس) صریح وفرمول بندی گوس-سایدل نقطه ای


پروژه درس دینامیکی سیالات محاسباتی(CFD)، حل معادله ورتیسیتی و تابع جریان به کمک روش روش (اف-تی-سی-اس) صریح وفرمول بندی گوس-سایدل نقطه ای در قالب یک فایل word و کد های آن

براساس این تمرین باید بااستفاده از روش (اف-تی-سی-اس) صریح وفرمول بندی گوس-سایدل نقطه ای ، معادلات ورتیسیتی وتابع جریان رابه ترتیب می توان باواسطه داده های مسئله حل کرد.

شکل مسئله به صورت زیر می باشد :

خواسته ها:

خطوط جریان و بردار سرعت را رسم کرده و توزیع فشار را با حل معادله پواسون حل کنید.

معادله ورتیسیتی و تابع جریان، روش FTCS صریح و فرمول بندی گوس-سایدل نقطه ای، دینامیک سیالات محاسباتی، CFD

فایل دمو

توضیحات دمو: صورت مسئله پروژه مورد نظر در فایل ضمیمه آورده شده است.
حجم دمو:260 کیلوبایت
دانلود دمو