پروژه درس CFD در زمینه حل معادله حرکت سیال بین دو صفحه به صورت دوبعدی و غیردائم


پروژه درس CFD(دینامیک سیالات محاسباتی) در زمینه حل مادله حرکت سیال بیه دو صفحه که صفحه بالایی ساکن و صفحه پایینی حرکت میکند

معادله حرکت سیال به صورت دو بعدی و غیر دائم است

حل معادله حرکت با روش های صریح FTCS، روش صریح Dufort-Franked، روش ضمنی Lasonen و روش Crank-Nicolson است.

کدهای مورد نظر به زبان فرترن نوشته شده است و در فایل Word آورده شده است

این پروژه دارای 25 صفحه است و دارای صورت مسئله، حل آن به صورت کامل به همراه گرافها و کد های مورد نظر است.

صورت مسئله مورد بررسی در فایل Demo آورده شده است.

فایل دمو

توضیحات دمو: صورت مسئله مورد بررسی
حجم دمو:11 کیلوبایت
دانلود دمو